Cho em hỏi also có cần thiết trong cấu trúc “…not only… but also…”

Đã trả lời

The car not only is economical but also feels good to drive.
I identified with Rowan Atkinson not only as an actor but also as a person.

Hai ví dụ trên đều đúng, nhưng em nghĩ nếu bỏ also đi thì có được không?
Giải thích cho em với.

Bình luận
Chấp nhận

Thông thường, cần có sự cân bằng giữa 2 vế của câu trong một idiom. Ở đây “not” được song song bởi “but” và “only” là “also”.
Không nhất thiết phải có “also” nhưng cần thay thế bằng từ khác, ví dụ như: “as well/too…”.
Ví dụ: I identified with Rowan Atkinson not only as an actor but as a person, too.

Bạn có thể nghe thấy also hoặc những từ tương đương bị lược bỏ trong khi nói. Nhưng vì thường khi nói ngữ pháp có thể được lược bỏ bớt.

Đã trả lời vào 25/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.