Cách sử dụng mạo từ bất định a/an

Các anh chỉ cho em hỏi tại sao các từ sau cùng bắt đầu bằng chữ h, mà có từ thì dùng với a, có từ phải dùng với an?

a house, a horse, a horn
an hour, an honor

Bình luận
Chấp nhận

Sử dụng a vs an tuỳ thuộc vào cách phát âm. Trong khi phát âm, nếu một từ được bắt đầu như một nguyên âm thì bạn phải dùng mạo từ an. Ngược lại, nếu một từ được bắt đầu như một phụ âm, thì bạn phải dùng mạo từ a. Cụ thể là như sau:

  • Với danh từ đơn được bắt đầu bởi phụ âm: a boy, a girl, a lady… Khi đọc các từ này cũng được bắt đầu bằng phụ âm /bɔɪ/, /ɡɜːl/, /ˈleɪ.di/
  • Với danh từ đơn được bắt đầu bởi nguyên âm: an elephant, an egg, an apple…. Các từ này khi phát âm cũng bắt đầu bởi nguyên âm: /ˈel.ɪ.fənt/,  /eɡ/, /ˈæp.l̩/
  • Với danh từ đơn được bắt đầu bởi phụ âm, nhưng khi phát âm lại bắt đầu bởi nguyên âm: an hour/aʊr/, an honor /ˈɒn.ər/ (âm h câm)
  • Với danh từ đơn được bắt đầu bởi nguyên âm, nhưng khi đọc lại bắt đầu bởi phụ âm: a university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sɪ.ti/, a user /ˈjuː.zər/ (các nguyên âm u được phát âm như phụ âm j)
  • Ngoài ra, còn một số trường hợp cá biệt như là có thể dùng a NIC hoặc an NIC, lý do cũng là bởi cách đọc (phát âm). Nếu bạn đọc NICNick (hoặc gần giống vậy) thì phải dùng a vì lúc đọc như vậy từ được bắt đầu bởi phụ âm n. Nếu bạn đọc kiểu đánh vần N /en/ I /aɪ/ C /ˌsiː/ thì phải dùng an vì từ được bắt đầu bởi nguyên âm e khi đọc.
Đã trả lời vào 23/09/2015

Đúng là siu nhân, vote :))

vào 19/08/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.