Tags
A
Anh Anh x 4

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Anh Mỹ x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

B
bằng cấp x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bị động x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

C
cách dùng từ x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cách sử dụng x 7

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

câu điều kiện x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Câu hỏi x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Cấu trúc câu x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chính tả x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chơi chữ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Cụm từ x 10

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

D
danh từ x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Danh từ đếm được x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Danh từ không đếm được x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dạy x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Đ
Đại từ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Động từ x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Động từ khiếm khuyết x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

G
Giới từ x 15

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

H
hai dấu chấm x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

I
ielts x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Informal x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

L
Lặp từ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Lịch sự x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Liên từ x 4

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Lược từ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

M
Mạo từ bất định x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Mạo từ xác định x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.