Trang

Điều Khoản

CẬP NHẬT: Ngày 23 tháng 12 năm 2016.

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

dapan.vn (sau đây được hiểu là website hoặc ĐápÁn.vn) cung cấp các dịch vụ cho bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng (ĐKSD) sau. Thông qua việc sử dụng dịch vụ của ĐápÁn.vn, ngay cả khi không có tài khoản tại dapan.vn, bạn (được hiểu là người sử dụng dịch vụ) được coi là đã chấp nhận sử dụng và đồng ý với các ĐKSD dưới đây. Bạn cần kiểm tra lại bản ĐKSD này trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ bởi vì chúng tôi có quyền cập nhật, chỉnh sửa nội dung các điều khoản khi cần thiết mà không cần báo trước.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

dapan.vn luôn cố gắng hết sức để duyệt câu hỏi và câu trả lời của các thành viên. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo độ hoàn chỉnh hay chất lượng của tất cả các bài viết được đưa lên.

ĐápÁn.vn giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

NỘI DUNG CỦA BẠN TRÊN WEBSITE

“Nội dung” ở đây bao gồm các thông tin, hình ảnh, hoặc các tài liệu khác được đăng tải, hiển thị trên website. Bạn có quyền yêu cầu dapan.vn dừng sử dụng các nội dung do bạn đưa lên website tại bất kỳ thời điểm nào.

Bạn cần đồng ý và đảm bảo rằng các nội dung do bạn đưa lên website là không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin do bạn đưa lên.

Bài đưa lên chỉ bao gồm nội dung và thông tin liên quan đến việc hỏi và trả lời trong các lĩnh vực tiếng Anh, tiếng Nhật, Game, Apple và Android. Không đăng thông tin sai lệch. Không đăng quảng cáo hoặc giới thiệu về doanh nghiệp hay sản phẩm. Không spam thông tin trên website.

ĐápÁn.vn có quyền kiểm tra và loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào bạn đưa lên website. Trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc hủy cung cấp dịch vụ cho của bạn mà không cần báo trước.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho dapan.vn và các đại diện, nhân viên, các đối tác, và các bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng website hoặc vi phạm các ĐKSD này, bao gồm cả những trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ các khiếu nại, khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ dịch vụ nào của dapan.vn (bao gồm cả tài khoản của bạn).

CHẤM DỨT DỊCH VỤ

ĐápÁn.vn có trách nhiệm dừng cung cấp dịch vụ và xóa toàn bộ các thông tin có liên quan đến tài khoản của bạn trên máy chủ do chúng tôi quản lý khi bạn có yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền dừng cung cấp dịch vụ nếu bạn không tuân thủ một trong các điều khoản trong bản ĐKSD dịch vụ này.