Cách dùng hợp lý và chính xác của “whether”

Đã trả lời

Mình gặp rất nhiều trường hợp dùng từ nối “whether”.

Đầu tiên có phiên bản ngắn gọn như sau:

“Jon was deciding whether to go outside.”

Tuy nhiên với mình thì mình cảm thấy câu trên chưa đủ, bởi vì thiếu phần “or…”. Với mình câu đầy đủ phải là thế này:

“Jon was deciding whether to go outside or not.”

Nhưng mình vẫn gặp nó được sử dụng cả 2 cách, với câu như sau (tương tự với câu đầu):

“Jon was deciding whether to go outside, or stay inside.”

Tương tự, ta có thêm:

“Jon was deciding whether or not to go outside.”

Câu này mình nghe có cảm giác không đúng, ít nhất nó phải là:

“Jon was deciding whether to go outside, or if he should stay inside.

CHo mình hỏi tất cả những câu trên đều đúng chứ? Tại sao?

Bình luận
Chấp nhận

Cách sử dụng tiêu chuẩn như sau:

“whether this or that”

“where this and that” là 2 mệnh đề tương đương nhau.

Vế thứ 2 thường là vế đối nghịch với vế thứ nhất. Vì vậy ta có:

“whether he likes it or he does not like it”.

trở thành

“whether he likes it or not”.

Đối với ví dụ bạn đưa ra: “Whether to go outside, or if he should stay inside” không dùng được vì nó không tương đương nhau như đã nói ở trên.  Nó phải là “whether to go outside or stay inside”. Cả câu “Whether or not to go outside”cũng không đúng, mà phải dùng là “whether to go outside or not”.

Đã trả lời vào 10/11/2015
Bình luận

Không có câu nào trong số những câu không có “or” là chưa hoàn chỉnh cả, vì “or” là tùy chọn.

Tất cả những câu trên đều đúng:

“Jon was deciding whether to go outside.”

“Jon was deciding whether to go outside or not.”

“Jon was deciding whether to go outside, or stay inside.”

“Jon was deciding whether or not to go outside.”

Nhưng có câu này thì không đúng:

“Jon was deciding whether to go outside, or if he should stay inside.”

Bạn không thể dùng “or” và “if” chung như vậy.

Đã trả lời vào 10/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.