Sự khác nhau giữa “I want” và “I do want”?

Đã trả lời

Ban đầu em nghĩ 2 cụm từ trên đều có nghĩa giống nhau, nhưng khi đọc nhiều sách hơn thì em nhận ra nó khác nhau.
Ai đó giúp em chỉ ra sự khác nhau được không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Với câu có “do” dùng để nhấn mạnh. Có ít nhất 2 cách dùng như sau:
– Để phản bác lại quan niệm không đúng:
Ví dụ:
You don’t seem to want to see this film.
–>I do want to see it, just not tonight.

– Nhấn mạnh để người nghe phải chú ý đến thông báo tiếp đó.
Ví dụ:
I do want to inform you, bears have been seen near this campground.

Đã trả lời vào 10/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.