So sánh “in time” và “on time”

Đã trả lời

Các anh chị cho em hỏi “in time” và “on time” khác nhau chỗ nào ạ? Trong 2 câu sau thì câu nào đúng ạ?
Submit your work in time.
Submit your work on time.

Bình luận
Chấp nhận

“In time” thường bao hàm ý nghĩa “vừa đúng giờ cho 1 sự việc nào đó”, trong khi “on time” thường dùng trong trường hợp “vừa kịp trước hạn chót”. Đôi khi “sự việc” cũng có thể là “hạn chót”, trong trường hợp đó “on time” thường được dùng hơn “in time”.

Ví dụ:

“I got there in time for the parade”

“I delivered the report in time for him to read it before the meeting”

“I got to town in time (for)/(to catch) the last train”

Nếu nói là: “I got there in time” – câu nói sẽ được hiểu là “vừa kịp cho 1 sự việc đã biết” (đối với người nói và người nghe).
Nếu nói là: “I got there on time” – câu nói sẽ được hiểu là “vừa kịp trước hạn chót” – người nghe không nhất thiết phải biết cái “hạn chót” này, bởi vì bản thân cụm từ “on time” đã bao hàm ý nghĩa “kịp cho hạn chót” rồi.

 

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Trong ví dụ của bạn, dùng “on time” sẽ chính xác hơn.

“In time” được dùng khi muốn biểu đạt là 1 hành động đã được thực hiện kịp thời trước khi sự việc khác xảy ra:
I was able to reach you in time (before the meeting).

Sự khác nhau giữa cách dùng “in time” và “on time” là ở hạn chót hoặc lịch trình xảy ra xung quanh 1 ngày hoặc giờ cụ thể:
The train was on time. (Tàu đến vừa đúng giờ theo lịch trình)
The project was completed on time. (Vừa kịp làm xong trước hạn chót của dự án)

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Nếu không có mối liên hệ nào, “on time” có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nó dùng trong trường hợp 1 khoảng thời gian đã được ấn định (hạn chót) và nhiệm vụ phải được hoàn thành trước đó.

The project was scheduled for three months and it came in on time.

“In time” thường được dùng để biểu thị 1 việc được hoàn tất trong mối liên hệ đến 1 sự việc khác.

I arrived at home in time to see my children before they left for school.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

On time là đúng giờ, In time là vừa kịp giờ á bạn!

Đã trả lời vào 18/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.