Ngày và giờ: “on”, “in” và “at”?

Đã trả lời

Em thường hay lúng túng khi nói về thời gian. Các anh chị cho em hỏi cách dùng “on”, “in” và “at” trong các câu sau với ạ?

I will do it ___ Tuesday.
We married ___ March.
He returned ___ the same day.
Every day ___ the same time, I walk the dog.

Bình luận
Chấp nhận

Theo những gì meow biết thì

  • at dùng với 1 thời gian cụ thể (at 8pm);
  • in dùng cho tháng, năm, thế kỷ (in May);
  • on dùng cho thứ, ngày (on Friday, on 08 Aug);
Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Giờ thường dùng với “at”.
Everyday at the same time I take a walk.
At 3 PM, I will be having a late lunch.

Ngày thường đi với “on”.
I will do it on Tuesday.
He returned on the same day.

Tháng thường dùng với “in”.
We married in March.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.