“I take no objection” hay “I have no objection”?

Have và Take

Theo bác Google thì “have” được dùng nhiều hơn “take” nhất là trong trường hợp về luật pháp như: “I have no objections, Your Honour”.

Có gì khác nhau giữa 2 ví dụ sau không?

I have no objection to your proposal
I take no objection to your proposal

liệu chúng có thể thay thế cho nhau không?

Có phải “take” chỉ được dùng cho số ít không?

Bình luận
Chấp nhận

Sự nhầm lẫn của bạn ở đây là do số đếm. “To take objection” là cụm động từ với “to object”; nó không đếm số lượng của objection.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đếm số lượng của thì bạn dùng động từ “to have”.

Ví dụ:
I take objection to that!
I have an objection to that!
I don’t take objection to that.
I have no objection to that.

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.