Dùng từ gì để nói về một thứ mà không nhớ rõ tên?

Đã trả lời

Có từ nào dùng để nói khi bạn không nhớ hay không biết chính xácmột vật/thứ gì đó tên gọi là gì không?

Bình luận
Chấp nhận

Từ thường được dùng nhất cho “thing I don’t know the name for” là “thing”.  Có rất nhiều từ khác được dùng trong nói chuyện thông thường như: “thingy”, “thingamajig”, “thingamabob”, …,  và nhiều từ khác gần như vô nghĩa như “doohicky”, “whatchamacallit” (rút gọn của “what do you call it”), ….

Nhiều lúc có những đồ vật mà bạn không biết nó được gọi chính xác là gì thì có thể dùng “Hand me that… thing.” đi kèm với ngữ điệu thấp dần khi về cuối câu (tỏ vẻ ngần ngừ). .

Ngoài ra có 3 từ khác có thể dùng an toàn hơn như “bit” (hơi thông tục), “part” (thông dụng nhất, lịch sự), và “component”.

(Bạn cũng có thể dùng “one”. “Hand me that one.”)

Đã trả lời vào 23/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.