Thông tin của nana

919
Điểm

Câu hỏi
12

Đáp án
32