Thông tin của sansa

832
Điểm

Câu hỏi
11

Đáp án
27