Hệ thống 1 chữ cái viết cho các dạng năng lượng của Pokemon

Đã trả lời

Mình đang chơi Pokemon Go và muốn ghi lại các loài Pokemon và các đòn tấn công. Mình đã thấy 1 bài viết về chữ cái viết tắt cho các dạng năng lượng của Pokemon nhưng viết tắt bằng 2 chữ cái.

Vì thế mình muốn hỏi xem có hệ thống 1 chữ cái viết tắt cho các dạng năng lượng của Pokemon không vậy?

Đã hỏi vào January 11, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Dưới đây là hệ thống trong TCG với ít dạng hơn

[C]olorless (Normal, Flying, trước đó làDragon)
[F]ighting (Fighting, Rock, Ground)
[L]ightning (Electric)
[G]rass (Grass, Bug, trước đo là Poison)
[P]sychic (Psychic, Ghost, Poison)
[M]etal (Steel)
[W]ater (Water, Ice)
[D]arkness (Dark)
Fi[R]e (Fire)
Drago[N(Dragon)
Fair[Y(Fairy)

Tuy không có hệ thống tương tự như vậy trong Pokemon Go, chúng ta vẫn có thể tự tạo 1 danh sách dựa trên TCG. DƯới đây là danh sách mà tớ dùng: 

[N]ormal
Fi[R]e
[W]ater
[G]rass
[E]lectric
[i]ce 
[F]ighting
P[O]ison
Gro[U]nd
F[L]ying
[P]sychic
[B]ug
Roc[K]
G[H]ost
Dr[A]gon
[D]ark
[S]teel
Fair[Y]

 

Đã trả lời vào January 11, 2018
Bình luận

chẳng có hệ thống viết tắt nào đâu bạn

Đã trả lời vào January 11, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.