“via” và “through”

Bạn trẻ nào tốt bụng có thể giải thích cho mình sự khác nhau giữa through với via được không? từ nào giống từ Latinh hơn?

Liệu 2 từ này có thể thay thế hoàn toàn cho nhau được hay không?

Bình luận
Chấp nhận

Via được dùng như giới từ trong tiếng Anh. Nó có ít nghĩa hơn nên dễ dùng hơn so với through. Từ điển Oxford American Dictionary chỉ đưa ra 2 nghĩa của via khi là giới từ mà mình trích dẫn sau:

  1. By way of; by the route which passes through or over (a specified place)
 • 1958 A. Sillitoe Saturday Night & Sunday Morning iv. 60 — Arthur and his father walked via the scullery into the living-room.
 • 1959 M. Gilbert Blood & Judgement xiii. 138 — More··had come to the Police via the Lower Deck of the Royal Navy. 
 • 1981 G. Household Summon Bright Water iii. 149 — He led me to talk of my interest in ancient economies and thus, via agriculture in the Forest of Dean, eased the way to my impressions of Broom Lodge

2. By means of, with the aid of.

 • 1972 M. Kaye Lively Game of Death (1974) vii. 41 — Any deal··would have to be··concluded via contracts, attorneys, the whole schmeer.
 • 1977 Rep. Comm. Future of Broadcasting iv. 30 — It would in theory be possible to provide five more services with national coverage via satellite.

 Còn đây là một số ví dụ về through (cũng lấy từ từ điển Oxford American Dictionary) mà không thể thay thế bằng via được

 • 1847 Tennyson Princess iv. 554 – Thy voice is heard thro’ rolling drums.
 •  1848 Thackeray Van. Fair xxxii, — George··was lying··dead, with a bullet through his heart.
 • 1852 R. S. Surtees Sponge’s Sp. Tour (1893) 85 — He was small and wiry, with legs that a pig could run through.
 • 1886 Ad. Sergeant No Saint I. vi. 105 — An old land surveyor··put him through a long catechism.
 • 1896 T. F. Tout Edw. I, iv. 80 — All through his reign, the Lusignans helped him in Gascony.
 • 1903 Times 14 Mar. 14/5 — The Oxonians showed good form through choppy water.
 • 1975 Nature 10 Apr. 501/2 — Nine recognised glaze types, ranging in colour from pale blue, through green, to yellow, brown and red.
 • 1981 L. Deighton XPD xliii. 342 – A··notice stating that deliveries were only accepted between eight and eleven Monday through Friday.
 • Mod. — There is a path through the wood.
 • Mod. — It has passed through many hands since then.

 Ngược lại, có thể dùng via và through thay thế lẫn nhau trong các trường hợp sau:

 

 • 1852 Dickens Bleak Ho. viii, — Mrs. Pardiggle··had been regarding him through her spectacles.
 • 1885 Act 48 & 49 Vict. c. 53 §15 — Every notice··sent through the post in a prepaid registered letter.
 • 1894 J. J. Fowler Adamnan Introd. 56 — The southern Picts··embraced the truth through the preaching of St. Ninian

Như vậy, bạn không thể dùng via và through thay thế hoàn toàn cho nhau được đâu nhé

Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Câu trả lời của bạn fred đã nói đầy đủ về định nghĩa của 2 từ đó.

Mình xin bổ sung thêm về phần cách dùng. Phải nói là via đang được sử dụng thay thế through ngày một nhiều hơn.

Via trước đó được người Roman dùng để chỉ việc đi từ nơi này sang nơi khác thông qua một nơi thứ 3. Ngày nay, người ta vẫn dùng với nghĩa đó, đặc biệt trong ngữ cảnh du lịch. VD: a Northern line train going to Morden via Bank.

Nhưng với những cách dùng khác, thực ra nên dùng through hơn, do từ này ngắn hơn, dễ dàng để nghe, nói hơn. Với các ví dụ của fred khi via có thể thay thế cho through, không một câu nào khi dùng via sẽ khiến cho câu trở nên hoa mĩ hoặc được cải thiện hơn.

Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.