Thông tin của pikachu
Droid-lơ-mơ
73
Điểm

Câu hỏi
6

Đáp án
5