Thông tin của pikachu

73
Điểm

Câu hỏi
6

Đáp án
5