Thông tin của newseller11
Droid-lơ-mơ
37
Điểm

Câu hỏi
17

Đáp án
1