Thông tin của niceguy
Droid-lơ-mơ
97
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
3