Thông tin của ngadoan
Droid-lơ-mơ
44
Điểm

Câu hỏi
2

Đáp án
2