iPad hiển thị”Not charging” trong khi đang được cắm cổng sạc USB. Em làm gì được bây giờ?

Khi em cắm iPad vào cổng USB của máy tính, vùng pin của iPad luôn hiển thị “Not charging”.

Em biết là iPad yêu cầu công suất sạc lớn hơn so với iPhone hay iPod, nhìn bộ sạc iPad có công suất lớn hơn sạc iPhone là biết (10W vs 5W).

Có cách nào em có thể làm để sạc được iPad từ cổng USB máy tính không? Máy tính của em là loại máy để bàn và có công suất 950W. Em đoán vấn đề nằm ở cổng USB của bo mạch chủ, trái ngược với tổng lượng điện năng có sẵn.

Vì vậy, em muốn biết:

  • Có bộ chia cổng USB bên ngoài nào có thể cung cấp đủ lượng điện để sạc iPad không?
  • Có cách nào để cổng USB của máy tính sạc được iPad không?
    Ví dụ như: tăng gấp đôi một cổng USB, như việc em đã nhìn thấy được thực hiện với một số ổ cứng ngoài.
Bình luận
Chấp nhận

Từ bài viết  The iPad’s USB charging caveat , tác giả giga, được đăng trên Neowin.net ngày 4/4/2010, mình xin trích dẫn và dịch lại một số đoạn sau:

The iPad specifications page clearly state the ability to charge with USB (with no mention of OS requirements) but Apple have additionally provided a support document disclosing that “some USB 2.0 ports and accessories do not provide enough power to charge iPad.”

Providing some further clarification to Macworld, Apple asserts that USB charging is supported but that it varies according to the state of the iPad and the power output of the USB hub:

  • For the fastest charging, use the iPad’s included 10-Watt USB power adapter. This will fully charge the iPad in a few hours, even if you’re using the iPad at the same time.
  • When connected to a high-power USB port—such as the ones on recent Macs and the iPhone Power Adapter—the iPad will charge, even during use, but more slowly. (We haven’t yet determined how much more slowly.) Some third-party powered USB hubs provide higher-power USB ports, but many don’t; similarly, the USB ports on most Windows PCs don’t provide this additional power.
  • When connected to lower-power USB ports—those on older Macs, most Windows PCs, and most USB hubs (powered or unpowered)—the iPad’s battery is not charged while the iPad is awake, but is charged (again, slowly) when the iPad is asleep. What’s confusing here is that the message “Not charging” appears in the menu bar when the iPad is awake, which might lead you to assume that the offending USB port can never charge your iPad. But rest assured, Apple says: once you put the iPad to sleep, the battery will indeed charge. (If you could see the screen while the iPad was asleep, it might even display the charging icon. It’s the modern-day “Does the refrigerator light stay on when I close the door?” mystery.)

Further analysis from Apple’s statements indicate that the iPad can only be charged off of USB connections that provide near 1 amp of current. The majority of USB ports on most older Macs and PCs only provide 500 mA and thus can’t be used to charge the device.

The USB 2.0 specification provides 500 mA of current to high-powered buses and 100 mA for low-powered buses. But in April 2009, the specification gained a new “Battery Charging Specification” which provided additional current to high power devices and it seems that Apple has started to incorporate it in their newer Macs.

Trang web chính thức của iPad đã nêu rõ khả năng sạc với USB (mà không nhắc gì đến yêu cầu về OS) nhưng Apple có cung cấp thêm một tài liệu hỗ trợ  công bố rằng “một số cổng USB 2.0 và các phụ kiện không cung cấp đủ điện năng để sạc iPad.”

Cung cấp thêm một số chi tiết với Macworld, Apple xác nhận rằng sạc USB được hỗ trợ nhưng còn tùy vào tình trạng iPad và lượng điện truyền ra của cổng chia USB:

  • Để sạc với tốc độ nhanh nhất, hãy sử dụng bộ sạc USB 10W. Cái này sẽ sạc đầy iPad trong vòng vài giờ, ngay cả khi bạn vừa sạc vừa dùng.
  • Khi được kết nối đến cổng USB có công suất cao – như là cổng trên các Macbook đời mới và bộ sạc iPhone – iPad sẽ sạc được, thậm chí là vừa sạc vừa dùng, nhưng chậm hơn. (chúng tôi vẫn chưa xác minh cụ thể là chậm thế nào). Một số bộ chia cổng USb của bên thứ ba cung cấp các cổng sạc USB công suất cao, nhưng đa số thì không, tương tự, cổng USB trên phần lớn máy để bàn Windows không cung cấp lượng điện bổ sung này.
  • Khi kết nối đến cổng sạc USB có công suất thấp hơn – các cổng trên Macbook đời cũ, phần lớn máy để bàn Windows và đa số bộ chia cổng USB (có điện hoặc không có điện) – pin iPad sẽ không dược sạc khi iPad đang bật, nhưng sẽ sạc được (sạc chậm) khi iPad ngủ. Điều gây khó hiểu ở đây là tin nhắn “Not Charging” xuất hiện trong thanh công cụ khi iPad đang bật, nó có thể khiến bạn nghĩ rằng cổng USB đấy không bao giờ sạc được iPad của bạn. Nhưng yên tâm, Apple nói rằng: khi iPad ngủ, pin sẽ thực sự được sạc. (nếu bạn không thể thấy màn hình trong khi iPad tắt, thậm chí nó có thể hiển thị biểu tượng đang sạc. Đó cũng tương tự với cái bí ẩn muôn thuở của thời hiện đại: “Tủ lạnh có sáng đèn khi đã đóng cửa tủ không?”)

Phân tích sâu hơn từ các báo cáo của Apple cho thấy rằng iPad chỉ có thể được sạc từ kết nối USB cung cấp dòng điện gần 1 ampe. Đa số các cổng USB trên hầu hết các Macbook cũ và máy tính để bàn chỉ cung cấp 500 mA và do đó không thể được sử dụng để sạc thiết bị.

Các đặc điểm kỹ thuật USB 2.0 cung cấp dòng điện 500 mA đến các bộ mạch nối công suất cao và 100mA cho các bộ mạch nối công suất thấp. Nhưng vào tháng 4 năm 2009, thông số kỹ thuật này đã có thông số sạc pin mới cung cấp dòng điện bổ sung đến các thiết bị công suất cao và dường như apple đã bắt đầu tích hợp nó trong các đời Macbook mới.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Như caffrey đề cập ở trên, thông số của USB 2.0 là cung cấp dòng điện 500 mA. Apple là nhà sản xuất duy nhất mà tôi biết sử dụng cổng USB hỗ trợ cao hơn thông số này và tôi nghĩ kể cả sau đó đặc điểm này cũng chỉ có trên các mẫu macbook đời mới (trong vài năm trở lại đây) của họ.

“Not charging” thì hơi gây nhầm lẫn một chút, bởi vì, trên thực tế, iPad đang sạc, nhưng nó cũng đang xả pin nhanh hơn cả sạc, đây là trường hợp khi được cắm vào cổng USB 500mA. Không may là không có cách gì có thể cải thiện tình trạng này.

 

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.