Thông tin của general

249
Điểm

Câu hỏi
4

Đáp án
10