Làm thế nào để sửa lỗi homebrew: “invalid active developer path” sau khi update lên OS X El Capitan?

Em bị lỗi này khi chạy brew update:

$ brew update
xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun
xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun
Error: Failure while executing: git checkout -q master

Sửa kiểu gì nhỉ?

Đã hỏi vào September 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Chạy các lệnh sau để sửa lỗi trên: 

sudo xcode-select --install

sudo xcode-select -switch /

Nguồn câu trả lời: https://github.com/Homebrew/homebrew/issues/23500 

Không biết máy bạn sao chứ mình còn phải làm thêm bước: 

sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local 

Bởi vì một vài vấn đề về sự cho phép, nên mình mới phải làm thế. Máy bạn mà không cần làm thế thì cứ bước trên mà triển thôi. 

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Vụ này của bạn thì chỉ lệnh này mới giải quyết được thôi nếu bạn là admin máy

xcode-select --install

 

Mình đọc bài báo này để tìm ra câu trả lời:

 http://tips.tutorialhorizon.com/2015/10/01/xcrun-error-invalid-active-developer-path-library-developer-commandline-tools-missing-xcrun/

 

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.