Cách đổi từ câu hỏi sang câu dạng yêu cầu lời khuyên?

Đã trả lời

Làm thế nào để đổi câu どこへいきますか thành câu với nghĩa “Tôi nên đi đâu?” về cơ bản, nếu muốn đổit ừ câu hỏi thành câu yêu cầu, xin lời khuyên như vậy thì đổi như thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

Tất cả các câu dưới đều dùng được cho câu “tôi nên đi đâu?”

どこへ行いけばいいですか?
どこへ行ったらいいですか?
どこへ行くべきですか?

“Tôi tự hỏi tên nên đi đâu bây giờ nhỉ”nghe nhẹ nhàng hơn nếu bạn nói chuyện với bạn bè, người thân:

どこへ行こうかな?

Bạn cũng có thể dùng 良よい thay thế cho いい, nhưng 良い nên dùng trong các trường hợp cần nói lịch sự, hoặc dùng trong văn viết. いい thường được dùng trong văn nói.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Bạn thử dùng どこへ行けばいい?

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.