Cấp bậc

Hệ thống điểm

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

 • +2
  đặt câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được nâng điểm
 • +10
  đáp án được nâng điểm
 • +15
  đáp án được chấp nhận

Hệ thống cấp bậc

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

Kyōju
80000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Junkyōju
40000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Daigakuinsē
20000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Daigakusē
2000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Kōkōsē
500
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Chūgakusē
200
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Shōgakusē
20
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Enji
0
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận