Tags
C
Cách sử dụng x 21

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Cụm từ x 12

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

D
Dịch x 50

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

G
Giới từ x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

H
Hậu tố x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

J
JLPT x 5

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

K
kana x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Kanji x 19

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Kính ngữ x 15

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

N
Ngữ pháp x 160

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

P
Phát âm x 8

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

S
So sánh từ vựng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Sự khác nhau x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

T
Thành ngữ x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Tiền tố x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Tiếng lóng x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Trợ từ x 6

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Từ vựng x 164

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.