Thông tin của meow

2134
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
82

 • Đã hỏi vào 17/09/2015

  Mình nghĩ là cách dùng chat nó sẽ khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ.

  Mình xem trên British National Corpus (BNC) thì thấy là “chatting to” phổ biến hơn “chatting with”, tuy nhiên xem trên Corpus of Contemporary American English (COCA) thì thấy ngược lại.

           BNC  COCA
   chatting to   135   39 
   chatting with  61  669 

  Như vậy Anh-Anh thì dùng “chatting to” còn Anh-Mỹ thì “chatting with”

  • 20085 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 17/09/2015

  Hmm, nếu đã có “It’s essential” thì không cần dùng thêm should/(ought to) nữa:
  “It’s essential that the documents be destroyed immediately.”

  “Ought to” có tính chất bắt buộc hơn. “The documents ought to be destroyed immediately” = “Các tài liệu phải bị huỷ ngay lập tức”
  “Should” có mức yêu cầu nhẹ hơn. “The documents should be destroyed immediately” = “Các tài liệu nên bị huỷ ngay lập tức”

  Không liên quan đến câu hỏi, nhưng mình nghĩ bạn cũng nên biết “should” còn có thể mang nghĩa “will be” trong văn chương, đặc biệt là trong cách hành văn cổ, nhằm nâng cao tính thi vị của ngôn từ. “And the king ordered his men to fire the dragon laser, that the enemy ships should be destroyed before reaching land.”

  Đáp án này được chấp nhận bởi hoangdung. vào 17/09/2015 Được 15 điểm.

  • 3028 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm