Sự khác nhau giữa “should” và “ought to”

Trong câu “It’s essential that the documents (should)/(ought to) be destroyed immediately.”

Theo các bác, lựa chọn nào nhấn mạnh tính chất bắt buộc hơn?

Bình luận
Chấp nhận

Hmm, nếu đã có “It’s essential” thì không cần dùng thêm should/(ought to) nữa:
“It’s essential that the documents be destroyed immediately.”

“Ought to” có tính chất bắt buộc hơn. “The documents ought to be destroyed immediately” = “Các tài liệu phải bị huỷ ngay lập tức”
“Should” có mức yêu cầu nhẹ hơn. “The documents should be destroyed immediately” = “Các tài liệu nên bị huỷ ngay lập tức”

Không liên quan đến câu hỏi, nhưng mình nghĩ bạn cũng nên biết “should” còn có thể mang nghĩa “will be” trong văn chương, đặc biệt là trong cách hành văn cổ, nhằm nâng cao tính thi vị của ngôn từ. “And the king ordered his men to fire the dragon laser, that the enemy ships should be destroyed before reaching land.”

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Với cấu trúc câu như thế này, bạn chỉ có thể dùng should chứ không phải ought to, vì should ở đây được dùng như câu cầu khiến. Ở Anh, cho đến những năm gần đây “essential that it” vẫn được dùng kèm với “should”. Nó chẳng liên quan gì đến mức độ mạnh/nhẹ của yêu cầu, nó chỉ đơn giản là ngữ pháp buộc phải vậy. Xem Ngram mà xem. Nó cũng khá phổ biến ở Mỹ vào thế kỷ 19, có điều là bây giờ nó nghe khá là kỳ đối với đa số dân Mỹ, chả hiểu sao.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.