“got jumped” nghĩa là gì?

Đã trả lời

Trong câu và đoạn văn sau, “got jumped” và “had jumped” nghĩa là gì vậy các bro?
I got jumped with a couple of my friends one night.

The next night, when we went to the house of the guys who had jumped us, the cops showed up just as we did, and one of the officers beat me senseless with his flashlight.

Bình luận
Chấp nhận

Theo American Heritage Dictionary of the English Language, ngữ cảnh bạn đưa ra phù hợp với định nghĩa #3:

  1. Slang To spring upon in sudden attack; assault or ambush: Muggers jumped him in the park.

Như vậy, “got jumped” có nghĩa là bị tấn công. “Had jumped” là thì quá khứ hoàn thành, nghĩa là việc “bọn kia” tấn công “chúng tôi” đã hoàn tất trong quá khứ.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Trong tiếng Anh không trang trọng (văn nói), bạn có thể dùng “get” thay cho “be” trong thể bị động. Động từ “jump” còn có nghĩa là “tấn công đột ngột” trong tiếng Anh. Như vậy, “got jumped” là “bị tấn công đột ngột.” Còn “had jumped” chỉ đơn giản là thì quá khứ hoàn thành của “jumped”, như SiuNhan đã nói.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.