Thông tin của gilgill
Droid-lơ-mơ
181
Điểm

Câu hỏi
90

Đáp án
0