Thông tin của c2bitto
Droid-lơ-mơ
99
Điểm

Câu hỏi
48

Đáp án
1