Tags
xanh tím x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

2km egg x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Ultra Ball x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Master Ball x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Pokégold x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

GPS x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

lỗi x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

1HP x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

khoảng cách x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

inventory x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

giới hạn x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ném trượt x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

thoát x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

trái tim x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

gần đó x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

xem x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

phần thưởng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

trainer x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

số lượng Pokémon x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chiếm x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

danh sách x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

prestige x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

trainning x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

giảm level x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

đòn tấn công x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Youngster x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

đánh bại x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Hyper Beam x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Snorlax x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

sức khỏe x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

tìm Pokemon x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

logic x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

huyền thoại x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

DotA 2 x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Wall Breker x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

champion x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

tướng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

solo ranked game x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

flat rune x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

scaling rune x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.