Có cách nào khác để nói “I didn’t see you” không ạ?

Đã trả lời

Có cách nói nào khác để nói “I didn’t see” sử dụng “saw” thay vì dùng “see” hay “seen” không?
Liệu dùng: “I never saw you” thì có đúng không?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng như bạn đưa ra trong câu hỏi “I never saw you there”.

Hoặc bạn có thể dùng “I never even saw you there” với nghĩa nhấn mạnh hơn.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Mình sẽ dùng là “I saw no trace of you” hoặc “I saw no sign of you”

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.