Vấn đề Bluetooth sau khi ở chế độ Sleep trong OS X Yosemite (10.10)

Có vẻ như mình có vấn đề dai dẳng với kết nối Bluetooth, đặc biệt là sau khi “đánh thức” máy dậy sau khi ở trong chế độ ngủ một thời gian dài.

Mình có một bộ oa tự động tắt sau một thời gian nhất định không hoạt động, và mình thường dùng nó theo cách mở laptop, bật loa, và khi trình điểu khiển Bluetooth hoạt động bình thường, nó sẽ tự động kết nối lại.

Tuy nhiên, vấn đề dường như nằm ở chỗ các thiết bị ngoại vi Bluetooth không được kết nối lại nếu Macbook được bật lên sau khi ngủ trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi mò mẫm tìm kiếm, mình tìm thấy cách này để khởi động lại bluetooth kernel extensions, nhưng có vẻ cách này không thực hiện được trên Yosemite.

Đây là cái mình nhận được từ sudo tail -f /var/log/system.log sau khi thực hiện kextload và kextunload (tên máy và tên người dùng được viết):

Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrResetThreadEntry] -- entering -- param0 = 0xffffff806a870800, param1 = 0x2 -- 0x0800
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- entering -- reEnumerateOrResetIn = 2 -- this = 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- in our workloop -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- parameter is valid -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- reEnumerateOrReset = 2 -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- calling myHub->ReEnumerateDevice() -- gEnumerateCounter = 1 
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrReset] -- exit; error = 0x0000 (kIOReturnSuccess)
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ReEnumerateOrResetThreadEntry] -- exiting -- 0x0800
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x821D FirmwareVersion - 0x0147
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][staticBluetoothTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0x0800 
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Nov 17 07:50:12 {redacted} kernel[0]: **** [IOBluetoothHCIController][ProcessBluetoothTransportShowsUpActionWL] -- Connected to the transport successfully -- 0xe300 -- 0x0800 -- 0x0800 ****
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.595 : SDStatusMonitor::kStatusBluetoothPowerChanged
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.617 : SDStatusMonitor::kStatusBluetoothPowerChanged
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.637 : SDStatusMonitor::kStatusBluetoothPowerChanged
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.657 : SDStatusMonitor::kStatusBluetoothPowerChanged
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.659 : BTLE scanner Powered Off
Nov 17 07:50:12 --- last message repeated 2 times ---
Nov 17 07:50:12 {redacted} coreaudiod[360]: 2014-11-17 07:50:12.663673 AM [AirPlay] BTLE client stopping to browse for AirPlay Solo Target Presence.
Nov 17 07:50:12 {redacted} blued[62]: hciControllerOnline; HID devices? 0
Nov 17 07:50:12 {redacted} coreaudiod[360]: 2014-11-17 07:50:12.663868 AM [AirPlay] BTLE client starting to browse for AirPlay Solo Target Presence.
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.664 : Starting Handoff scanning
Nov 17 07:50:12 {redacted} coreaudiod[360]: 2014-11-17 07:50:12.664336 AM [AirPlay] BTLE client stopped to browse for AirPlay Solo Target Presence.
Nov 17 07:50:12 {redacted} coreaudiod[360]: 2014-11-17 07:50:12.664753 AM [AirPlay] BTLE client started to browse for AirPlay Solo Target Presence.
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.664 : Stopping Handoff advertising
Nov 17 07:50:12 {redacted} sharingd[367]: 07:50:12.665 : BTLE scanner Powered On
Nov 17 07:50:12 {redacted} blued[62]: hostControllerOnline - Number of Paired devices = 2, List of Paired devices = (
   "00-0c-8a-dd-fd-88",
   "84-38-35-ec-1c-ea"
 )
Nov 17 07:50:13 {redacted} kernel[0]: AppleUSBMultitouchDriver::message - kIOUSBMessagePortHasBeenReset.
Nov 17 07:50:13 {redacted} kernel[0]: AppleUSBMultitouchDriver::checkStatus - received Status Packet, Payload 2: device was reinitialized
Nov 17 07:50:13 {redacted} hidd[74]: MultitouchHID: device bootloaded
Nov 17 07:50:13 {redacted} kernel[0]: AppleUSBMultitouchDriver::_deviceGetReport - DeviceRequest for reportID 0xc8 returned with result 0xe000404f - retrying

Đầu ra  (tên máy được viết)

$ uname -a
Darwin {redacted} 14.0.0 Darwin Kernel Version 14.0.0: Fri Sep 19 00:26:44 PDT 2014; root:xnu-2782.1.97~2/RELEASE_X86_64 x86_64

Có ai gặp vấn đề này rồi không? Mình cảm ơn trước! ^^

 

Bình luận

Mình gặp vấn đề với việc kết nối lại bàn phím bluetooth và bàn rê cảm ứng trackpad từ khi nâng cấp lên Yosimite.

Đầu tiên thử cái này: Mở Terminal và chạy 2 lệnh:

sudo kextunload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport

sudo kextload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport

Mình chỉ phải chạy lệnh trên 1 lần. Nếu sau đó bluetooth lại hỏng nữa thì bạn có 2 lựa chọn: hoặc chạy 2 lệnh trên lần nữa hoặc tạo giải pháp “1 lần nhấp chuột” với một ứng dụng đơn giản sử dụng Automator:

 1. Tìm và chạy Automator (Spotlight search)
 2. Nhấp vào “New Document” phía dưới cùng
 3. Chọn “Application” cho loại tập tin mới
 4. Nhấp chuột vào Utilities trên danh sách
 5. Click đúp vào “Run AppleScript”
 6. Thay thế nguyên bản cũ với:
  do shell script "kextunload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport; 
  kextload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport" with administrator privileges
 7. Nhấn play để test thử (sẽ yêu cầu mật khẩu)
 8. File->Save to desktop hoặc tương tự

Chạy ứng dụng automator bất cứ khi nào thiết bị bluetooth không kết nối

Đã trả lời vào August 14, 2016
Bình luận

Bạn thử cách này xem, với máy mình thì nó hiệu quả nè:

 1. Tắt Wifi
 2. Kết nối lại thiết bị Bluetooth (buộc phải được, nếu không thì mình chịu :3 )
 3. Bật lại Wifi
Đã trả lời vào August 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.