Thông tin của davisper121

37
Điểm

Câu hỏi
16

Đáp án
2