Thông tin của blackjack89

19
Điểm

Câu hỏi
7

Đáp án
2