Thông tin của blackjack89

35
Điểm

Câu hỏi
16

Đáp án
1