Thông tin của blackjack89

23
Điểm

Câu hỏi
10

Đáp án
1