Tags
Từ vựng x 164

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Ngữ pháp x 160

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Dịch x 50

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Ý nghĩa của từ x 29

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Cách sử dụng x 21

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Kanji x 19

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Kính ngữ x 15

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Cụm từ x 12

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Phát âm x 8

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Trợ từ x 6

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

JLPT x 5

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Hậu tố x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Sự khác nhau x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Giới từ x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Tiếng lóng x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

So sánh từ vựng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

kata x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

katatech x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

kana x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Tiền tố x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Yeezy x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Off White x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Golden Goose Sneakers x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Thành ngữ x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.