Ý nghĩa của từ 座 trong 口座 là gì?

Mình rất thắc mắc tại sao từ 口座, “(bank) account” lại dùng từ chữ Hán 座 trong đó.

Mình tìm thấy ý nghĩa của từ 口 còn đươc dùng để đếm : 人または物件の数(をかぞえる語)。

Có ai biết từ 座 thì sao không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

座 nghĩa đen là “chỗ (ngồi)” trong trường hợp này có nghĩa là “vị trí”- một nơi được chỉ định cho một hành động (dạng như một giao dịch nào đó).

Từ 座 ngày xưa được sử dụng trong thương mại.

Trong khi tài khoản ngân hàng trong tiếng nhật hiện đại chỉ đơn giản mang nghĩa cơ sở giữ liệu, một nơi lưu trữ thì  銀行口座 ban đầu batwf nguồn từ nghĩa địa điểm/vị trí nơi mà bạn đến để làm giao dịch ngân hàng.

Đã trả lời vào 13/11/2015
Bình luận

口座 nguyên bản đề cập đến “một địa điểm nơi mà một người giao lưu/giao tiếp với người khác (ví dụ: một nhân viên giao dịch giao dịch với khách hàng, hay quản lý của hàng)”. Theo thời gian, người ta dùng 口座 trong đề cập đến tiền bac hay kế toán, và dẫn đến việc người ta dùng nó như một nơi để chỉ việc tài khoản được ghi nhận. Vì vậy mà nó trở thành nghĩa “tài khoản” như hiện nay.

Đã trả lời vào 13/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.