Ý nghĩa của 私がではない

Đã trả lời

Đoạn dưới là một đoạn trong manga, phần này không liên quan đến bối cảnh:

私にとっても、それは不快な事実だった。私がではない。 あれほど冷酷な魔術師だった男が、敵を助けたという事実こそが不快だった。

Đoạn in đậm có phải là một cụm từ cố định (kiểu như thành ngữ hay cụm từ gì đó) không? Nó có nghĩa là gì? Từ ở đây có tác dụng gì?

Bình luận
Chấp nhận

私がではない。あれほど冷酷な魔術師だった男が、敵を助けたという事実こそが不快だった。
が trong 私が là trợ từ đánh dấu chủ đề, câu đó nghĩa là ‘tôi đã không làm/không phải tôi (là người đã cứu chính kẻ thù của mình). Đó là anh ta 男 đã cứu chính kẻ thù của tôi”.

Phân tích câu:
が= 格助詞/trợ từ
で= 断定の助動詞/trợ động từ khẳng định
は= 係助詞/trợ từ liên kết
ない= 形容詞/tính từ phủ định

Ví dụ:
「XXがではない」 Đó không phải là XX (người làm…)
「XXにではない」 Nó không phải đê/cho XX
「XXのではない」 Nó không phải của XX
「XXとではない」Nó không phải với XX

Đã trả lời vào 26/10/2015
Bình luận

Theo mình nó có nghĩa là “không phải tôi” với sự nhấn mạnh vào chủ thể “tôi”. Nếu bạn muốn bạn có thể thêm danh từ hoặc tính từ vào trước dewa nai.

Đã trả lời vào 26/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.