Ý nghĩa của 席を開ける ở đây là gì?

Đã trả lời

Đoạn văn đầy đủ chưa cụm từ trên như sau:

人間に限らず、生き物なら誰でも自分のテリトリーを持っている。それは親しくもない赤の他人に侵されたら、不快に思う個々人の距離感覚。喩えるなら公共の食堂やトイレ、遊戯場、なんでもいい。隣の奴から一つ二つは席を開けて、無意識のうちに間合いを取るという行為がそれだ。一般に、若い男であればあるほど、その範囲は広いらしい。

Vậy, cho mình hỏi  奴から席を開ける có nghĩa như thế nào ở đây?

Nếu 席を開ける nghĩa là “tạo ra ghế trống/chỗ trống” và  nếu 奴 là tác nhân, thì tại sao lại dùng là 開ける, lý ra phải theo sau bởi thể thụ động từ là  られる (開けられる)? Hơn nữa nếu là “di chuyển không có ý thức” (無意識のうちに間合いを取る) thì cũng không có nghĩa ở đây. Từ câu 無意識のうちに間合いを取る,  thì 席を開ける sẽ được dịch nghĩa là “chỗ ngồi được lấy (bởi ai đó)”, nhưng nó lại không phù hợp với nghĩa của 開ける.
Ai đó giúp mình với. Cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Hy vọng những điều dưới đây sẽ giúp bạn ít nhiều.

隣の奴から 一つ二つは 席を開けてCho phép có một hoặc hai chỗ ngồi trống giữa mình và ai đó gần đấy.
無意識のうちに 間合いを取る vô thức đưa ra một vùng trống (vùng trung lập giữa 2,3 khu vực nào đó).

PS: Các câu dịch trên không phải là dịch word by word, mình dịch thoát ý thôi.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.