ý nghĩa của 多様化

cho mình hỏi câu này thực chất mang ý nghĩa gì vậy?
日本へ来る外国人の目的は多様化しています。
Mục đích người nước ngoài đến Nhật Bản là đa dạng hóa. => nghĩa là gì vậy? mình chưa mường tượng ra được ý nghĩa của câu văn.

Bình luận

多様化しています: nghĩa là “làm cho” (thứ gì đó), đa dạng hơn.

Mình không rõ cả câu là gì. Nhưng mình nghĩ có thể sẽ là.
Mục đích trước đây của người nước ngoài đến Nhật thường không đa dạng, chỉ nhằm vào ngắm hoa hay đồ ăn (có thể, mình đoán).
Chính vì vậy, Nhật bản đang cố gắng tìm cách đa dạng hóa mục đích người nước ngoài đến thăm Nhật.

Dịch: Làm (cho) đa dạng hóa mục đích của người nước ngoài đến Nhật. ( ở đây có thể dùng  “wo” thay thế, dùng “ha” để nhấn mạnh hơn vào việc đa dạng hóa cho cái gì)

Đã trả lời vào 07/07/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.