Ý nghĩa của 出来になる trong câu là gì?

Đã trả lời

Mình thấy cụm từ trên được dùng ở câu bên dưới, nhưng mình không hiểu nó nghĩa là gì.

お陰で村を囲む堀や、防護柵も完全に機能させられるほどの出来になっていた。

Có ai dịch nghĩa và giải thích giúp mình được không?

Bình luận
Chấp nhận

出来 ở đây có nghĩa là 出来栄え, 完成度, クオリティ, etc.

「~~するほどの出来/出来栄え/完成度だった・になっていた」 có nghĩa là「~~するほど出来/出来栄えがよかった」「~~するほど完成度/質が高かった」.

Mình nghĩ nó sẽ có nghĩa là:

“(Cái gì đó) đã được hoàn thành (xây dựng) rất tốt mà có thể …”
“Chất lượng (của cái gì đó) đủ tốt để …”

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Những định nghĩa về 出来 bên dưới có lẽ sẽ giúp được bạn:
出来 – tay nghề, nghề thủ công, hoàn thiện, chất lượng.

Tuy nhiên nếu bạn coi  出来 là một phần của từ  出来る, nó có thể có nghĩa như sau:
出来る – được thực hiện, được xây dựng, được sãn sàng, được hoàn thành.

Về cơ bản, 出来になっていた có nghĩa là việc xây dựng đã trở nên hoàn chỉnh hay hoàn thành.

ほど nghĩa là “khoảng (mức độ)” nhưng thường được dịch là “đến mức độ/khoảng nào đó”.

Dưới đây là dịch nghĩa của câu:
お陰で村を囲む堀や、防護柵も完全に機能させられるほどの出来になっていた。
Cảm ơn bạn vì những điều đó, các con mương và hàng rào bảo vệ xung quanh được xây dựng đã hoạt động hiệu quả.

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.