Ý nghĩa của やる trong câu

Câu được nhắc đến ở câu hỏi như sau:

そのしゅくだいをやりおわったら、ちょっとこちらをてつだってくれませんか。

Mình không hiểu lắm やり trong trường hợp này có nghĩa là gì? Mình đoán là phần trước của câu nghĩa là nếu bạn làm xong bài tập về nhà nhưng không chắc có đúng là động từ やる không vì mình tra trên từ điển thì không có nghĩa là gần với nghĩa mình cần.

Bình luận
Chấp nhận

Ý nghĩa:

「やる」=「する」=「行う」 = “làm”

「やりおわったら」=「しおわったら」 = “khi bạn làm xong việc gì đó…”

「やる」, trong câu trên có nghĩa là “làm”, nó có chút không lịch sự bằng 「する」 và không lịch sự hơn nhiều so với 「行う」(trong 3 từ やる là từ ít lịch sự nhất). “Làm” là ý nghĩa hay được sử dụng nhất của「やる」,trong khi やる có khá nhiều nghĩa khác nhau.

PS: Dịch như bạn muangau là chính xác nên mình không dịch lại.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

やりおわったら có nghĩa là “làm xong cái gì đó”

そのしゅくだいをやりおわったら、ちょっとこちらをてつだってくれませんか

Sau khi bạn làm xong bài tập, có thể đến giúp tôi một chút được không?

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.