Ý nghĩa của する trong もっと楽しそうにしたらどうなの

Đã trả lời

Câu hỏi của em là về ý nghĩa của từ  する trong những cụm từ như là: 偉そうにする, 幸せそうにする, và 楽しそうにする

Liệu cách dùng của nó có phải là miêu tả cách ai đó làm/hành động gì đó, ngược lại với những hành động cụ thể như 美味しそうに食べる。Ví dụ: 偉そうにする để miêu tả cách ai đó nói, đi lại hay ngôn ngữ cơ thể…
Ví dụ em đưa ra ở trên もっと楽しそうにしたらどうなのlà một đoạn trong câu せっかくの旅行なんだからもっと楽しそうにしたらどうな nói về ai đó người đã phàn nàn rất nhiều trong khi mục đích đến đây là để vui vẻ, nên hãy thử vui vẻ hơn thì sao?

幸せそうにする > có phải là hành động hạnh phúc hoặc được hạnh phúc không?

Bình luận
Chấp nhận

Trong những cụm từ bạn đưa ra,「する」đại khái nghĩa là “cách hành xử” hay “cư xử” và  được nói ra/nhận định từ một người khác về mình. Cảm xúc hay ý định thực sự của chủ thể câu không được đề cập đến.

Vì vậy, dịch là “tỏ ra, biểu hiện ra” thì có vẻ là phù hợp hơn.

Một ví dụ khác, một số người bị gắn mác là「えらそうにしている」bởi người khác trong khi chưa chắc họ đã thực sự là người như vậy. Nhưng những gì họ biểu hiện ra có thể làm người khác nghĩ là họ “có vẻ giỏi”.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.