Từ vựng

Cho mình hỏi そうにゃ là viết tắt của từ nào vậy?
マジ、ヤバイlà loại từ gì và sử dụng trong trường hợp như nào vậy?

Mình chỉ biết やばい (ヤバイ) với ý nghĩa như ” thôi tiêu rồi, thôi chết rồi “. Đôi khi nhiều từ hiragana ghi sang katakana để nhấn mạnh từ đó. Kiểu như tiếng Việt mình hay ghi chữ in hoa thì sẽ có tác dụng nhấn mạnh và tạo chú ý hơn chữ thường.

vào 07/05/2017.
Bình luận

そうにゃ có nghĩa là 非常に trong phương ngữ của vùng kyushu (chính xác là khu vực nào thì mình không nhớ). 

マジ = 本当に

ヤバイ dùng với nghĩa như bạn maieri nói trong các trường hợp muốn nhấn mạnh các vấn đề mà mình cảm thấy là bấp bênh nguy hiểm, không chắc chắn. Hoặc bày tỏ ý kiểu “chết thật nhỉ” khi 1 vấn đề khó khăn gì đó xảy ra mà bạn cần phải giải quyết.

Đã trả lời vào 08/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.