Trợ từ nào đi với 出会(であう) : と, に hay が?

Đã trả lời

あなたと出会う
あなたに出会う
あなたが出会う
Những ví dụ trên với 3 trợ từ có đúng không? Nếu đúng thì 3 trợ từ có làm thay đổi nghĩa của câu không?

Bình luận
Chấp nhận

Trợ từ khác nhau sẽ cho câu với ngĩa khác nhau.

Câu đầu tiên với 2 người như 1 nhóm và đều là chủ ngữ. Câu 2 được mô tả từ hướng nhìn của “tôi”, “bạn” là mục tiêu của hành động “gặp”. Câu 3 tương tự nhưng chủ thể hành động đổi thành “bạn”.

Câu ví dụ 3 không hẳn chính xác nếu bạn không thêm vào 私と, và nếu bạn thêm vào như vậy, nó sẽ thành:

 

    • (私と)あなたが出会う ‘Tôi và bạn gặp nhau’

 

 

Câu 1 và câu 2, chủ thể hành động được bỏ qua cũng không sao. Nghĩa của câu thay đổi theo trợ từ như sau:

 

    • (私が)あなたと出会う ‘(tôi) hẹn gặp với bạn’

 

    • (私が)あなたに出会う ‘(tôi) hẹn gặp bạn’

 

 

Trên thực tế sử dụng, câu 1 và 2 đôi khi có thể đổi chỗ cho nhau nếu không cần phải nhấn mạnh vào chủ ngữ (hay đối tượng chủ thể của hành động).

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Aに出会う có nghĩa A là người đi ngang qua chỗ của bạn và tình cờ gặp.

Aと出会う cũng tương tự như vậy.

Aが出会う với A là chủ ngữ, và có nghĩa là A (bất ngờ)đụng phải ai đó.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.