Thật khó để hiểu được tác dụng của なのだと, ai giúp em với????

Đã trả lời

Câu như sau ạ:
その人間が最も恐れる罪の具現が悪夢なのだと悪夢は語った。

Em đã cố gắng dịch, mặc dù hiểu được nghĩa của từng từ, nhuwngt em lại chẳng thể dịch được nghĩa của cả câu T-T

Giúp em với ạ.

Liệu có thể dịch là: その人間が最も恐れる罪の具現が悪夢なのだと語った。
Người đó nói rằng điều mà anh ta lo ngại nhất trở thành cơn ác mộng của anh ta.

Bình luận
Chấp nhận

Vì không có tình huống cụ thể, nên theo mình thì 悪夢は là dùng để chỉ ra cái mà động từ  語った làm, và その人間 không phải là người đưa ra trích dẫn, mà là thành phần thuộc về đoạn trích dẫn. Nó sẽ làm cả câu trên tương đương với 悪夢は、その人間が最も恐れる罪の具現が悪夢なのだと語った。
Chúng ta có thể thử phân tích câu thành như sau:
(((その人間が最も恐れる)罪の具現)が悪夢なのだ)と悪夢は語った。
Nó sẽ dễ dàng hơn nếu ta cùng nhận định cả 2  悪夢 đều là cùng một cơn ác mộng giống nhau, khi đó ta có thể dịch câu như sau:
“Cơn ác mộng cho thấy rằng đó là sự hiện thân của tội lỗi, điều mà con người sợ hãi nhất”

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.