Thán từ だったら

だったらさ!
だった là quá khứ của だ, らchỉ sự trình bày, và さ là khẳng định.

Tuy nhiên nếu ghép thành câu như trên thì có nghĩa gì?

Bình luận
Chấp nhận

さ chỉ đơn giản là một từ thêm vào cho tròn nghĩa. Nó sẽ được dịch như sau” trong trường hợp này, ừ thì…”.

Đã trả lời vào 27/12/2015
Bình luận

(だったら nghĩa là “nếu là vậy thì” )

さ thêm vào thành だったらさ cho thấy câu sẽ không dừng ở đó, mà sẽ có về thứ 2 thêm vào.

Ví dụ: (1) なんとか なるさ。 (2) (私は)探偵さ。

Đã trả lời vào 27/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.