Thắc mắc về 「同じ」 {onaji} và 「同じく」 {onajiku}!!!

Đã trả lời

Như em được biết 「同じ」 {onaji} không phải là tính từ đuôi i 形容詞 {keiyoushi} vậy mà tại sao nó lại thành 「同じく」 {onajiku}? Hay {onajiku} không phải là từ bắt nguồn từ {onaji}?

Ngoài ra liệu tính từ i, có cách chia nào khác mà trong sách không nói đến không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

同じ được dùng chủ yếu như danh tính từ 形容動詞 ví dụ như:

彼と父親の趣味は同じだ (Anh ấy và bố anh ấy có sở thích giống nhau.)

Nhưng nó cũng có thể dùng như một tính từ (形容詞) nhưng là một tính từ bất quy tắc, không kết thúc bằng-i. Ví dụ:

彼は父親と同じ趣味をもっている。 (Anh ấy có sở thích giống bố của anh ấy.)

Nhưng 同じく có cách sử dụng được biệt mang nghĩa そして同じように, ví dụ:

A-さん私は部所属のと申します。 (Tôi là … của bộ phận …)

B-さん同じく部所属のと言います。 (Tôi tên là.. và cũng đến từ bộ phận …)

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Trên thực tế, 同じく bắt nguồn từ 同じ. Chúng ta nên tìm hiểu về lịch sử của từ 同じ: Nó ban đầu là một tính từ, nhưng không tuân theo quy tác shiku (シク活用形容詞). Nếu tuân theo quy tác đấy thì nó sẽ thành từ 同じい, nhưng rõ ràng là từ đấy chúng ta chưa gặp bao giờ.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.