Tại sao lại dùng ‘は’ thay vì ‘か’ khi hỏi “tên bạn là gì?” hay “công việc của bạn là gì?”?

Đã trả lời

Như mình đã hỏi ở tiêu đề, khi hỏi “tên bạn là gì?” hay “công việc của bạn là gì?” thì đều dùng ‘は’ thay vì ‘か’. Ví dụ:

おしごとは。

Công việc của bạn là gì?

Tại sao không dùng:

あなたはしごとですか。

Bình luận
Chấp nhận

お仕事は? Oshigoto wa? Là viết tắt của câuお仕事は何ですか? Oshigoto wa nan desu ka?

あなたは仕事ですか? Anata wa shigoto desu ka? Không có nghĩa gì.

は wa (không phải là わ) có tác dụng đánh dấu chủ đề. Hỏi bằng  〜は cơ bản có nghĩa “về ~…” và chỉ ra gợi ý cho câu. Ở Nhật, người ta thường dùng “về công việc của bạn thì sao?” chứ không hay dùng thẳng “công việc của bạn là gì”.

*あなたは仕事ですか? Anata wa shigoto desu ka? Đánh dấu “bạn” là chủ đề của câu, nên nó không có nghĩa nếu muốn hỏi về công việc.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Sẽ lịch sự hơn nếu bạn không dùng câu hỏi thẳng khi hỏi về vấn đề cá nhân.

おしごとは

Là viết tắt củ: お しごと は なんですか?

Còn câu bên dưới của bạn không đúng

あなた は しごと です か dịch là: bạn là công việc à?

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.